Hala Rashed Fahim IT, AOS & HR Partner

Hala Rashed